SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Pomoc materialna – stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

19 sierpnia 2014
Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015.
Trwają jeszcze wakacje, ale już dziś warto zapoznać się z zasadami przyznawania tej pomocy i zgromadzić wymagane dokumenty.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z dokumentami można składać w terminie od 01 września do dnia 15 września 2014 roku  w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski, ul. ks. St. Maciąga 5  w Sędziszowie Małopolskim (wniosek składa się jeden raz w roku).
W przypadku: słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2014 roku.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
•    uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
•    uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
•    słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
•    wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
•    uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendia szkolne przyznawane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej  z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w ZOSIP Sędziszów Młp. nr telefonu  177458242  lub  172216594

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?
•    dziecku uczęszczającemu do "zerówki"
•    uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie)
•    słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 908 zł (rocznie)
•    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.zosip.pl, www.sedziszow-mlp.pl  oraz w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski  ul. Ks. St. Maciąga 5, a także w szkołach.

Wniosek do pobrania

Obowiązujący wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski to załącznik do uchwały Nr XXVIII /250/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim  w z dnia 27 czerwca 2013r.

Tekst uchwały

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku:
1.    Zaświadczenie od pracodawcy (oświadczenie) o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
2.    W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie (oświadczenie)
o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
3.    Zaświadczenie z ZUS / KRUS (oświadczenie) o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
4.    Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS
5.    Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oświadczenie) o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna; zaświadczenie (oświadczenie) o kwocie netto wypłacanego zasiłku z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
6.    Zaświadczenie (oświadczenie) o kwocie wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy
7.    Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika)
8.    Zaświadczenie, nakaz podatkowy (oświadczenie) o powierzchni gospodarstwa rolnego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
9.    Zaświadczenie (oświadczenie) o przyznanym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
10.    Oświadczenie o innych dochodach
11.    Dołączając do wniosku oświadczenie za miast oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
12.    W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej /słuchacza  do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2014/2015 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl