SCUW w Sędziszowie Małopolskim
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Sprawozdanie za 2014 rok - pomoc materialna

10 maja 2015
Informacja o pomocy materialnej z jakiej korzystali uczniowie Gminy Sędziszów Małopolski w 2014 roku.
STYPENDIA SZKOLNE W 2014 ROKU W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w roku 2014 w kwocie 456,00zł netto na członka rodziny.
Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2014 wydatkowano w Gminie Sędziszów Małopolski kwotę w wysokości 491 092,73 zł.
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –zgodnie z art. 90 e i 90o ustawy o systemie oświaty z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 387 786,00 zł, a z budżetu gminy pokryto wyżej opisywane świadczenie w kwocie 103 306,73 zł.
Ze stypendium szkolnego w roku 2014 skorzystało 625 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 340, gimnazja – 134, szkoły ponadgimnazjalne – 148, kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych – 1, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 2.
Zasiłki szkolne wypłacono w 2014 roku dla 13 uczniów Gminy Sędziszów Małopolski, w tym dla jednego ucznia szkoły podstawowej, 4 uczniów gimnazjów, 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 6890,00zł.
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne to świadczenia, które uczniowie przeznaczyli na pokrycie kosztów związanych z edukacją: pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym, oraz całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Sporządził: Monika Piątek
04.05.2015r.

 
Copyright (c)2017 scuw.sedziszow-mlp.pl