SCUW - logoSamorządowe Centrum Usług Wspólnych
w Sędziszowie Małopolskim

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej,
  • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji),
  • załączniki są częściowo niedostępne cyfrowo.

Powyższe problemy redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować.

Pracownicy SCUW dokładają starań by nowe publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Aktualnie zlecone zostało stworzenie nowej strony internetowej, która spełniać musi minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej o której mowa w art. 6 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Dagmarą Skarbek, pod adresem e-mail d.skarbek@scuw.sedziszow-mlp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym nastąpi to najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim
ul. ks. Maciąga 5 39-120 Sędziszów Małopolski,
e-mail: zosip@pro.onet.pl
telefon: +48 17 745 82 40
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim prowadzi wejście znajdujące od wschodniej strony budynku położonego przy ulicy ks. Maciąga 5, bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z  niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij

easy to use is really large aspect with high quality https://aaawatchreplica.com/. rolex rolex day date m128348rbr 0017 36mm pour des hommes ton dor utilized beautiful build to exhibit the company in neuro-scientific leading expert requirements.