SCUW - logoSamorządowe Centrum Usług Wspólnych
w Sędziszowie Małopolskim

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2023/2024 w Gminie Sędziszów Małopolski

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2023/2024 informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego -

do 15 września 2023r.

w godzinach 7:30 - 15:30 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy
Księdza Stanisława Maciąga 5. 

Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.  

Stypendium szkolne to jedna z form pomocy materialnej, jaką mogą otrzymać uczniowie.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku!

W roku szkolnym 2023/2024 wnioski można składać, jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600,00 zł netto  ( art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  - Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.)

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września 2023r. wykazując dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za sierpień 2023r.  

 

 

Do wniosku należy dołączyć  stosowne zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim pod numerem telefonu 177458242 lub 172216594.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2230 ze zm.)  pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych 
  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (...)
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych
  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sędziszów Małopolski.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
 z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sędziszów Małopolski
 • studentom.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.scuw.sedziszow-mlp.pl,  www.sedziszow-mlp.pl  lub w sekretariatach szkół podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, w siedzibie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Księdza Stanisława Maciąga 5.

 

Wniosek do pobrania

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Tekst uchwały

 

W przypadku składania wniosków o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

-  zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne
 i ubezpieczenia społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

- zaświadczenie lub decyzja z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

-   zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych z dodatkami

- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz podatkowy za 2023r. – przyjmuje się,  że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł

- wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika 
o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna

- odcinek renty/emerytury

- oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

- inne uzyskiwane dochody zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów (umowa o dzieło i umowa zlecenie)

- wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej: w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego dochód za 2022r. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności
w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym ustala się na podstawie oświadczenia o uzyskanym dochodzie
 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Ponadto osoby prowadzące działalność powinny złożyć dowód opłacenia składek ZUS/KRUS i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie prowadzonej działalności.

-    dołączając do wniosku oświadczenie za miast oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli
 o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 -   w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

 

W celu ustalenia dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego  nie wliczamy  między innymi:

 • świadczenia z tytułu z tytułu prac społecznie użytecznych,
 • zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Dobry Start”,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto) i kosztów uzyskania przychodu,
 • płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom,
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego,
 • zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • dodatku energetycznego,
 • dodatku osłonowego

 

 • kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295)
 • kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692),
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270)
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981)

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ 
O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Pouczenie:

 

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

 

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

 

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622), została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom. 

Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, Dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania.

 

 

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od indywidualnych potrzeb ucznia.

Dodatkowymi zajęciami mogą być: zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone 
na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne imienne).

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników, lektury szkolne, słowniki, tornister, plecak szkolny, strój na zajęcia wychowania fizycznego, buty sportowe na zajęcia wychowania fizycznego, dresy, bluza sportowa, spodnie sportowe zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, słowniki, wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, pomoce naukowe o ile są związanie z procesem edukacyjnym, programy komputerowe edukacyjne, drukarka, pendrive, płyty CD i DVD, komputera, oprogramowania, papier, tusz do drukarki, strój, narzędzia i urządzenia niezbędne  w zajęciach praktycznych nauki zawodu, a także koszty abonamentu internetowego od września do czerwca, itp.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się
w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, rajstopy, bielizna osobista, swetry, czapki, buty, skarpety, koszula) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Nie podlegają także refundacji wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój pierwszokomunijny, strój studniówkowy, kamerki do komputera śpiwory, namioty, meble, leki, rolki, narty, odtwarzacze mp3,mp4 dvd, konsol: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, kosztów instalacji telewizji satelitarnej i internetu, a także opłata za komitet rodzicielski, ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się 
w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Stypendium  przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę (refundacja wydatków nastąpi do wysokości przyznanego stypendium szkolnego).

 

Informację sporządziła:

Monika Piątek     

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij