aspire favostix silikonowy futeral na vape RODO - SCUW w Sędziszowie Małopolskim

SCUW - logoSamorządowe Centrum Usług Wspólnych
w Sędziszowie Małopolskim

RODO

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim,
  reprezentowana przez Dyrektora.

  Kontakt do Administratora: 

  • listownie: ul. Ks. St. Maciąga 5;  39-120 Sędziszów Małopolski.,
  • e-mailowo: zosip@pro.onet.pl
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Janusz Barciński.

  Kontakt do IOD:

  • listownie: ul. Ks. St. Maciąga 5;  39-120 Sędziszów Małopolski.,
  • e-mailowo: iod.szkolny@gmail.com 
 1. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego. 
 3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z placówką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi, wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody w zautomatyzowanej formie, prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku udzielenia zgody, podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest (warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie niemożność realizacji umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby, której dane dotyczą, jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą, jest Pan/Pani obowiązana do ich podania, a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij

these contemporary society which in turn sells these hope really is a givenchy leather shoes wholesaler reddit. these contemporary society which in turn sells these hope really is a fendi run away imitation watches reddit.